zum Inhalt springen

Yaryna Kolomiytseva

CV

Research Interests

Efficiency and Productivity Analysis, Bayesian Econometrics

Supervisor